Første milepæl på veien mot bærekraftig reisemål er passert

I 2021 fikk Visit Bergen godkjent arbeidet med første fase i merkeordningen for bærekraftig reisemål.


I arbeidet med å bygge Bergensregionen som en bærekraftig destinasjon, er det særlig 3 virkemidler vi benytter oss av.
• Vi har sertifisert egen virksomhet som Miljøfyrtårn
• Vi har igangsatt et stort prosjekt for å oppnå merket Bærekraftig Reisemål
• Vi jobber strategisk med Global Destination Sustainability Index

Bergen skal bli et bærekraftig reisemål
Bærekraftig reisemål er en merkeordning eiet og utviklet av Innovasjon Norge. Visit Bergen fikk i 2019 godkjent søknad om å gjennomføre fase 1 i prosjektet. Prosjektet består av to faser, hvor fase 1 handler om forankring og planlegging, og fase 2 gjennomføring. Fase 1, som blant annet innebærer å få gjennom en både en destinasjonsstrategi og en handlingsplan i bystyret, ble godkjent på forsommeren 2021. Bystyret sluttet seg til disse to dokumentene i mai 2021.

Prosessen mot p bli merket som bærekraftigreisemål er omfattende. Arbeidet krever samhandling og samarbeid mellom kommune, reiselivsnæring og lokalsamfunn. Målet er å være ferdig med fase 2 og klar for godkjenning i løpet av 2022.

Global Destination Sustainability Index som strategisk virkemiddel
Global Destination Sustainability Movement er en global benchmark for reiselivsdestinasjoners prestasjoner knyttet til bærekraftsarbeid. Arbeidet er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

GDS indexen bygger på 69 indikatorer innen 4 viktige områder:
• Miljømessig bærekraft
• Sosiale bærekraft
• Leverandør & verdikjede
• Destinasjonsledelse

Visit Bergen samler data og rapporterer årlig. Gevinsten er åpenbart et stadig mer bærekraftig reiseliv. Det ligger også en gevinst i at Bergen tar en global posisjon. Bedre dataleveranser, samt at Bergen har fått på plass en ny destinasjonsstrategi har løftet byen med ni prosentpoeng på indeksen det siste året. Fra en total score i 2020 på 62 % til 71% i 2021. Selv om vi ikke når topplisten på indeksen enda, er vi på topplisten innen kategorien miljø og mellomstore byer

Bærekraft i bedriftene
Reiselivsbedriftene i Bergenregionen arbeider også aktivt med bærekraft. Et av de målbare tiltakene som gjøres er at virksomhetene miljøsertifiseres. Blant Visit Bergen sine om lag 350 medlemmer er 86 virksomheter sertifiserte, noe som utgjør om lag 23 prosent av medlemsmassen. Det er derimot store bransjeforskjeller når det gjelder miljøsertifisering. En veldig høy andel av hotellene og en respektiv andel transportnæringen er miljøsertifserte. På den andre siden er det kun en liten andel av serveringsstedene og attraksjonene som er sertifiserte. Den klart mest brukte sertifiseringsordningen er Miljøfyrtårn.

Øvrige aktiviteter for et mer bærekraftig reiseliv i
Bergenregionen i 2021:

Opplæring, kurs, kompetanseheving og påvirkningEn viktig del av arbeidet til Visit Bergen er å kunne gi merverdi til medlemmene våre gjennom å bygge nettverk og bidra til kompetanseheving i bransjen

Visit Bergen var i 2021 ansvarlig for å arrangere to spissede kurs rettet mot alle Visit Bergen sine medlemmer. I oktober ble det arrangert et tredagers bærekraftskurs i Bergen for næringen med 17 deltakere fra 14 ulike bedrifter. I perioden oktober og november ble det også gjennomført et Vertskapskurs på Tysnes og i Bergen med 11 deltakere 8 fra ulike bedrifter. Gitt ressursbruken skulle vi gjerne sett at en større del av medlemsmassen hadde deltatt på de kurs som blir satt opp. Dette vil vurderes for fremtiden.

I tillegg til kursvirksomhet har Visit Bergen satt fokus på bærekraft i reiselivet gjennom et uttal av medlemsmøter, samarbeidsmøter og eksterne fora i løpet av året. Blant annet gjennom egne medlemsmøter for Tysnes, Austevoll og Øygarden, årsmøtet og regional reiselivskonferanse i Nordhordland høsten 2021.

Informasjon om arbeidet som gjøres med bærekraftig reiseliv og hvordan våre medlemmer kan bidra er i tillegg kommunisert gjennom nyhetsbrev, på nettsider og via bransjenytt i sosiale medier.

Rådgivning
I tillegg til å bidra til spesifikke kurs og formidling tilbyr Visit Bergen direkterådgivning innen bærekraft til alle våre medlemmer. En stor andel av denne rådgivningen er knyttet til hvordan man kan oppnå en tredjeparts miljøsertifisering. I 2021 ga vi en-til-en rådgivning til ti ulike bedrifter.

Politisk arbeid
Reiselivet vil ikke lykkes med å bli mer bærekraftig uten at offentlige myndigheter stiller krav til og spiller på lag med næringen. En generell politisk utfordring er at reiselivet i varierende grad blir omtalt eller omfattet av offentlige planer. Det er derfor behov for å synliggjøre reiselivets behov og forventninger i større grad. I 2021 har Visit Bergen levert høringsinnspill til Vestland fylkeskommune sin næringslivsplan, plan for idrett og kultur og regionale transportplan. For Bergen sin del er det også utviklet en ny reiselivsstrategi og handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling som fikk tilslutning i Bystyret i mai 2021. Høsten 2021 har Visit Bergen også vært en del av referansegruppen for Bergen kommune sin nye Klimastrategi som vil komme på høring og planlegges vedtatt i 2022.

Ekspertgruppe bærekraft / Styringsgruppe for bærekraftig reisemål
For å systematisere arbeidet med bærekraft og sørge for god informasjonsflyt, oppdatert kompetanse og forankring på tvers organiserer Visit Bergen en egen Ekspertgruppe bærekraft. Ekspertgruppen fungerer også som styringsgruppe for arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål. I 2021 ble det avholdholdt tre møter i ekspertgruppen. Etter at fase en av merkeordningen var sluttført i juni 2021 ble det gjennomført noen endringer i gruppens sammensetning som per 31. desember 2021 besto av:

Aina Tysse, Avinor
Anita Nybø, Fløyen
Arnfinn Djukastein, Fish Me
Birte Hevrøy, Scandic Flesland Airport
Hege Bakke-Alisøy, Bergen kommune - Byantikvaren
Kari E. Natland, Region Nordhordland
Kristin Kjærås, Bergen kommune – Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Laura Ve, Bergen kommune – Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Magnus Nygaard, Visit Bergen
Renate Morild, Fjordkraft
I tillegg deltar Christopher Rosenkilde fra Innovasjon Norge Vestland og Marta Rongved fra Vestland Fylkeskommune som observatører. Reiselivsdirektør Anders Nyland deltar også regelmessig i møtene.

Bærekraftarbeid internt i Visit Bergens egen virksomhet:
Studenthospitering
Et bærekraftig reiseliv tar samfunnsansvar gjennom å bidra i utdanningen av fremtidens reiselivsansatte og ambassadører. Høsten 2021 tok Visit Bergen imot Marte Sortland som intern. Hun har inngått i Visit Bergen sitt bærekraft-team og deltatt i virksomhetens operative arbeid. Blant annet har hun hjulpet oss med informasjonsformidling av bærekraft til gjester og samarbeidspartnere, gjennomføre datainnsamling og gjøre analyser. Marte studerer Master i Global utvikling og bærekraft på NTNU.

Muligheten til å hospitere som student hos Visit Bergen gir studentene mulighet til å anvende sin kunnskap, opparbeidet gjennom studiet, samtidig som man får verdifull innsikt i arbeidslivet. For Visit Bergen sin del får vi tilført økte ressurser og ny kunnskap som er verdifull for bedriften.

I 2022 har vi inngått et samarbeid med Institutt for sammenliknende politikk på Universitetet i Bergen og håper med det å kunne tilby praksisplass til en ny student til våren.

Et klimanøytralt destinasjonsselskap
Visit Bergen ble i 2021 en klimanøytral virksomhet. Det betyt at vi for 2020 har kompensert våre direkte utslipp (scope 1) og utslipp fra energi (scope 2). Vi vil kompensere våre utslipp for 2021 når klimaregnskapet er klart, ca. i april.

Indirekte utslipp (scope 3) er ikke en direkte del av vårt eget klimaregnskap, da disse utslippene regnes inn i klimaregnskapet til bedriftene vi har kjøpt varer/tjenester hos. For vår del gjelder dette flyreiser, som allerede er en del av EUs kvotesystem. Vi måler likevel våre indirekte utslipp for å få begrense vår indirekte påvirkning. Vi kompenserer deler av våre indirekte utslipp gjennom kjøp av CO2-kompensasjon ved flyreiser. Vi foretrekker også å handle fra miljøsertifiserte leverandører. Og handler kun miljømerkede varer til eget bruk.

Klima- og miljørapport
Visit Bergen ble miljøsertifisert i siste halvdel av 2020. Vi har levert klima- og miljørapporter siden den gang. Klimarapportene gir oss mulighet for å hente ut et årlig klimaregnskap over fotavtrykket fra egen drift. Vi arbeider stadig med å forbedre våre rapporteringsrutiner og har enda litt å gå på når det gjelder gode rapportering av blant annet avfall.

På grunn av koronapandemien som førte til permitteringer, mindre reising og utstrakt bruk av hjemmekontor ble fotavtrykket fra virksomheten vesentlig redusert i 2020 sammenlignet med 2019. Pandemien har også hatt stor effekt på fotavtrykket fra driften i 2021, men med noe høyere aktivitet i 2021 sammenlignet med 2020 økte fotavtrykket fra virksomheten noe. Særlig fotavtrykket fra transport har gått opp, med vesentlig mer bilkjøring i 2021 enn tidligere år. Dette kan knyttes til flere medlemsbesøk i 2021. På en annen side har vi fra 2021 klart å inkludere bruken av elbil i miljørapporteringen , slik at drivstofforbruket per kjørte kilometer har gått ned. Og samtidig er antallet flyreiser fremdeles på et lavt nivå sammenlignet med 2019.

Ombygging av kontorlokalene og turistinformasjonen har også medført økte avfallsmengder i 2021. Samtidig er det vanskelig å sammenligne disse tallene i tid da tidligere års måling av avfallsmengder har vært mangelfulle og usikre, dels på grunn av manglende tilrettelegging fra huseier. Det er etablert bedre rutinger og målinger for dette i 2021, men det gjenstår enda å få på plass muligheter for å kunne sortere avfall på flere fraksjoner og å kvalitetssikre at målingene som gjøres er korrekte. Et godt samarbeid med huseier er nøkkelen til å lykkes med dette.

Ombyggingen og installasjon av nye visningsskjermer i Turistinformasjonen har også økt virksomhetens energibruk i 2021.

Visit Bergen er i utgangspunktet en liten virksomhet med et begrenset fotavtrykk. Det området vi derimot kan ha en positiv påvirkning utover vår størrelse, er gjennom innkjøp. Vi er derfor opptatt av å velge leverandører som er miljøsertifiserte og kjøpe produkter som er miljømerket. I 2021 ble 2/3-deler av vårt totale innkjøpsvolum handlet hos miljøsertifiserte leverandører.

Visit Bergen kjøper i hovedsak tjenester. Av varekjøp er det i trykksaker i form av billettsalg og turistbrosjyrer som utgjør hoveddelen. Nærmere 600 kg med trykksaker ble forbrukt i 2021. Alle våre trykksaker er miljømerket og trykket hos miljøsertifiserte leverandører. Kopipapiret vårt er også miljømerket. Tjenestekjøp knytter seg i hovedsak til bank- og pensjonstjenester, IT-tjenester, renholdstjenester og kommunikasjons-/markedsføringstjenester. I kommer provisjonssalg av billetter på vegne av medlemmer som gjøres i Turistinformasjonen. Våre største leverandører innen de tre kategoriene bank- og pensjons-, IT- og renholdstjenester er miljøsertifiserte. For kommunikasjons-/markedsføringstjenester og provisjonssalg er bildet mer delt.